• 1
  • 2
  • 3

Walne Zebranie Członków TPOZ odbędzie się 29.06.2018 r.

Zarząd, działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu TPOZ, zwołuje Walne Zebranie Członków Kędzierzyńsko-Kozielskiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami na dzień 29 czerwca 2018 r. na godz. 17.30 w siedzibie TPOZ (47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 31) z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3)  Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
4)Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
8) Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania Komisji z działalności w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
9) Powzięcie uchwał w następujących sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego TPOZ za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności TPOZ w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
c) podziału zysku za 2017 rok,
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu TPOZ,
f) udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej TPOZ.
10) Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Współpracują z nami