• 1
  • 2
  • 3

OTOZ Animals

Jeśli jesteś świadkiem dręczenia zwierząt, złego i niehumanitarnego ich traktowania nie bądź obojętny i niezwłocznie zawiadom:

•    Inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ ANIMALS
tel. 508 553 107 w godz. od 16.00 do 19.00 (oprócz sobót i niedziel)

Kim jest Inspektor ds. Ochrony Zwierząt ?
Inspektor ds. ochrony zwierząt to funkcja, z którą wiążą się ściśle określone zobowiązania. Reprezentuje OTOZ Animals i w związku z tym musi znać nie tylko jego cele, ale również się z nimi identyfikować. Oczywiście punktem wyjścia jest miłość do zwierząt. Równie ważna jest jednak cierpliwość i determinacja, musimy bowiem pamiętać, że radykalne zmiany nie zachodzą szybko, czasami trzeba na nie czekać. Inspektor musi posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie funkcjonowania towarzystwa, przysługujących mu praw i obowiązujących w Polsce przepisów prawnych dotyczących zwierząt, a zwłaszcza ustawy o ochronie zwierząt.
Osoba, która chce zostać Inspektorem przechodzi przeszkolenie dotyczące zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, a przyjęciu do grona inspektorów decyduje pomyślne zaliczenie kończącego szkolenie testu, opinia egzaminatorów potwierdzona przez radę krajową towarzystwa.

Do zakresu działań Inspektora ds. Ochrony Zwierząt należy:
− współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt i w rozporządzeniach wykonawczych,
− podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne w nich uczestnictwo,
− podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo,
− kontrole dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie, laboratoriach, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych i specjalnych,
− uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt,
− opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt,
− propagowanie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt,
− za zgodą zarządu Rady Krajowej organizowanie rekrutacji inspektorów oraz inicjowanie nowych ośrodków Inspektoratu ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals na terenie całej Polski,
− współpraca ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z realizacją przepisów ustawy o ochronie zwierząt przez Inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals we współpracy z zarządem Rady Krajowej,
− współpraca w sprawie podejmowania ważnych decyzji określonych w regulaminie i powiadamianie o ważnych interwencjach centralę inspektoratu znajdującą się w Gdyni.

Współpracują z nami