• 1
  • 2
  • 3

Walne Zebranie Członków TPOZ

20 czerwca br. odbędzie się Walne Zebranie Członków TPOZ w Kędzierzynie-Koźlu, na które Zarząd zaprasza do siedziby Rady Osiedla "Śródmieście". Szczegóły i porządek obrad zebrania w poniżej cytowanej uchwale Zarządu TPOZ.
Zapraszamy serdecznie !

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 3/2013

Zarządu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami
z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków


1.Zarząd, działając na podstawie § 8 Statutu TPOZ, zwołuje Walne Zebranie Członków Kędzierzyńsko-Kozielskiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami na dzień 20 czerwca 2013 r. na godz. 17.00 w siedzibie Rady Osiedla „Śródmieście” (47-220 Kędzierzyn-Koźle, al. Jana Pawła II 3) z następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3) Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
7) Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania Komisji z działalności w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
8) Powzięcie uchwał w następujących sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego TPOZ za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności TPOZ w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu TPOZ,
e) udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej TPOZ.
9) Uchwalenie programu działania TPOZ na rok 2013.
10) Wolne wnioski.
11) Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

2.W przypadku braku frekwencji wymaganej do odbycia Walnego Zebrania Członków w terminie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały, Zarząd działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu TPOZ, zwołuje Walne Zebrania Członków TPOZ na dzień 20 czerwca 2013 r. o godz. 17.30 w siedzibie Rady Osiedla „Śródmieście” (47-220 Kędzierzyn-Koźle, al. Jana Pawła II 3).

3.Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w imieniu Zarządu
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami
Stanisława Bisaga-Jezior

Współpracują z nami