• 1
  • 2
  • 3

Statut

STATUT
KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT I OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
/TEKST JEDNOLITY/


§ 1
Postanowienia ogólne

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Kędzierzyńsko-Kozielskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami, zwane dalej
Towarzystwem.
2.Towarzystwo może używać nazwy skróconej TPOZ.
3.Terenem działalności Towarzystwa jest miasto Kędzierzyn-Koźle i gminy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
4.Siedzibą towarzystwa jest miasto Kędzierzyn-Koźle.
5.Towarzystwo działa na mocy przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.
6.Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.
7.Towarzystwo ma prawo używania pieczęci firmowej oraz wystawia swoim członkom legitymacje członkowskie.
8.Towarzystwo posiada logo, do używania którego uprawnieni są jego członkowie.
9.Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
10.Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo współdziała z innymi organizacjami o podobnym profilu działania, a także
osobami fizycznymi w kraju i za granicą. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach działania.

§ 2
Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji

1.Celami Towarzystwa są:
a)działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami, pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania oraz ochrona ich praw,
b)zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
c)kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa w zakresie ochrony praw zwierząt,
d)współpraca ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt i nadzór nad ich prowadzeniem związany z przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony zwierząt,
e)wspieranie inicjatyw prozwierzęcych oraz pomoc dla zwierząt bezdomnych będących pod opieką osób prywatnych,
f)prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
2.Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a)podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i przeciwdziałających znęcaniu się nad zwierzętami,
b)bieżące interwencje w przypadku niehumanitarnego i niezgodnego naturą zwierząt ich traktowania, reakcję na wydarzenia
związane z takim traktowaniem poprzez ich nagłaśnianie, wydawanie publicznych oświadczeń w tych sprawach i czynny protest w ramach obowiązującego prawa,
c)współpracę ze schroniskami dla zwierząt, w szczególności ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu, a
w tym prowadzenie działań na rzecz doinwestowania tej placówki,
d)wspieranie schronisk dla zwierząt oraz wspieranie osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, organizowanie zbiórki
środków finansowych i darów na ich rzecz oraz pozyskiwanie sponsorów dla ich działań, a także dla działań Stowarzyszenia,
e)prowadzenie schronisk dla zwierząt,
f)udział członków Towarzystwa w pracach Społecznej Rady ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu,
g)działania na rzecz adopcji zwierząt,
h)prowadzenie wolontariatu na rzecz bezdomnych zwierząt, ich dokarmianie oraz leczenie,
i)współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi i samorządem w celu zapewnienia systematycznej akcji sterylizacji bezdomnych
zwierząt,
j)współdziałanie z właściwymi organami państwowymi i samorządowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie,
k)działania interwencyjne polegające na wskazywaniu właściwym organom nieprawidłowości w pracy jednostek zajmujących się z mocy prawa opieką i ochroną zwierząt w ramach obowiązującego prawa,
l)występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych i samorządowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami lub reagowania w zakresie ich kompetencji na zjawiska wymagające poprawy istniejącego stanu,
m)podejmowanie innych działań niż wymienione, służących pomocy i ochronie zwierząt poprzez czynny udział w tworzeniu i
realizacji gminnych programów walki z bezdomnością zwierząt, reagowanie w działaniu na tworzone lokalnie rozwiązania prawne i organizacyjne,
n)tworzenie i propagowanie modelu kultury, światopoglądu i sposobu życia wolnego od okrucieństwa, przemocy, destrukcji,
szowinizmu i zobojętnienia, w tym propagowanie zdrowego stylu życia,
o)współpracę z władzami oświatowymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu właściwego stosunku do zwierząt,
p)organizowanie akcji propagandowych na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony ich środowiska za pośrednictwem prasy, radia, telewizji oraz wszelkich wydawnictw,
q)prowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych na rzecz zwierząt poprzez organizowanie imprez kulturalnych, festynów, koncertów, wystaw, galerii, pokazów, konkursów oraz udział w tego typu imprezach organizowanych przez inne podmioty,
r)organizowanie czynnego protestu, zgodnego z obowiązującym prawem,
s)współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt.
3.Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej, której
przedmiotem jest:
a)chów i hodowla pozostałych zwierząt (01.49.Z),
b)pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
c)działalność portali internetowych (63.12.Z),
d)działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
e)pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
f)działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z),
g)pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).

§ 3
Członkostwo w Towarzystwie

1.Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a)członków zwyczajnych,
b)członków wspierających,
c)członków honorowych.
2.Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna - obywatel polski, jak i cudzoziemiec, pod warunkiem
akceptacji statutu Towarzystwa, przyjęty na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Towarzystwa. Młodzież w wieku 16 -18 lat ma pełne prawa członkowskie w Towarzystwie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów, jednakże we władzach większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3.Członkiem wspierającym może być: osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja działająca za pośrednictwem swojego
przedstawiciela, która poprzez swoje działanie, wkład materialny lub inny sposób przyczyni się do rozwoju Towarzystwa lub
udzieli pomocy w realizacji jego statutowych celów. Członek wspierający deklaruje swoje członkostwo na piśmie, określając
równocześnie formy i wysokość świadczeń na rzecz Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Towarzystwa.
4.Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub idei ochrony zwierząt. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
5.Członek wspierający i honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa głosu podczas Walnego
Zebrania Członków oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.
6.Członek Towarzystwa może być równocześnie członkiem innych organizacji prozwierzęcych.

§ 4
Obowiązki członków

1.Członek zwyczajny ma obowiązek:
a)udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów,
b)przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa
c)regularnego opłacania składek,
d)dbania o dobre imię, rozwój Towarzystwa i jego mienie.
2.Członek wspierający ma obowiązek świadczenia zadeklarowanych zobowiązań finansowych lub innych podjętych zobowiązań pomocy rzeczowej.

§ 5
Prawa członków

1.Członek zwyczajny ma prawo:
a)biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
b)głosu,
c)korzystania z majątku, dorobku i innych form działalności Towarzystwa na ogólnie przyjętych zasadach,
d)udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
e)zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
2.Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3.Członkowi honorowemu przysługuje prawo brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze
Towarzystwa.

§ 6
Utrata członkostwa

1.Członkostwo wygasa na skutek:
a)dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonej pisemnie do Zarządu Towarzystwa,
b)skreślenia z ewidencji członków z powodu nieopłacania składki członkowskiej przez kolejnych 12 miesięcy,
c)naruszenia zasad statutowych, działania na szkodę Towarzystwa lub nieprzestrzegania uchwał jego władz,
d)śmierci członka,
e)skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę więzienia lub karę pozbawienia praw publicznych,
f)utraty osobowości prawnej lub zdolności do czynności prawnych,
g)niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań wobec Towarzystwa.
2.Utrata członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.
3.Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Towarzystwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna.

§ 7
Władze Towarzystwa

1.Władzami Towarzystwa są:
a)Walne Zebranie Członków,
b)Zarząd,
c)Komisja Rewizyjna.
2.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania Członków.
3.W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub wygaśnięcia jego członkostwa w czasie trwania kadencji, Zarząd lub Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania innego członka do swojego składu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy liczby członków danego organu.
4.Ustępujący członkowie władz mogą być ponownie wybierani.

§ 8
Zwołanie Walnego Zebrania Członków

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i zwoływane jest przez Zarząd.
2.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest raz do roku, w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
4.Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd lub Komisja Rewizyjna (w przypadku zwołania Walnego Zebrania przez ten organ) i podaje do wiadomości członków co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa lub w każdy inny skuteczny sposób.
5.Walne Zebranie nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie.
6.Walne Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, a także na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby zwyczajnych członków Towarzystwa. Jeżeli Zarząd, pomimo złożonego wniosku, nie zwoła Walnego Zebrania, może je zwołać Komisja Rewizyjna.
7.Jeżeli Walne Zebranie nie odbyło się w terminie z braku frekwencji, Zarząd winien je zwołać powtórnie w drugim terminie. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu.
8.Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Towarzystwa powinien określać sprawy, które ma rozpatrzyć nadzwyczajne Zebranie Członków.
9.Walne Zebranie nadzwyczajne musi się odbyć w terminie 30 dni od złożenia wniosku Zarządowi i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
10.Zebrania Towarzystwa mogą być zamknięte lub otwarte, w których mogą po brać udział obserwatorzy, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Zarząd.

§ 9
Ogólne zasady obrad Walnego Zebrania Członków

1.Obrady Walnego Zebrania są ważne przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
2.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
3.Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie zwykłej większości zebranych członków głosowanie może się odbywać w sposób tajny, jeżeli dotyczy spraw personalnych.
4.Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa zapadają większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwały dotyczące wyżej wymienionych spraw podejmowane na Walnym Zebraniu zwołanym w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
5.Obrady Walnego Zebrania przeprowadza się według zasad ustalonych w uchwalonym porządku obrad.
6.Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący wybierany przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
7.Z obrad Walnego Zebrania spisuje się protokół podpisany przez przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 10
Kompetencje Walnych Zebrań

1.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a)powołanie i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c)udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d)udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej,
e)podejmowanie uchwały o zmianie statutu,
f)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
g)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
h)rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu,
i)inne sprawy.
2.Sprawy wymienione w § 10 pkt 1 lit. b, c, d są obligatoryjnie przedmiotem obrad rocznego Walnego Zebrania.
3.Pozostałe sprawy leżące w kompetencji Walnego Zebrania są załatwiane na zasadach i w terminach określonych w niniejszym statucie.
4.Do kompetencji Walnego Zebrania nadzwyczajnego należy rozpatrywanie sprawy podniesionej we wniosku o jego zwołanie.

§ 11
Zarząd

1.Zarząd składa się z nieparzystej liczby członków i liczy od 3 do 5 osób.
2.Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swego prezesa. Funkcję skarbnika, sekretarza lub wiceprezesa Zarząd może powierzyć pozostałym członkom Zarządu, w zależności od potrzeb i liczebności składu Zarządu.

§ 12
Zasady działania i kompetencje Zarządu

1.Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez prezesa lub członka Zarządu przez niego upoważnionego. Mogą w nich brać udział z głosem doradczym zaproszeni członkowie Towarzystwa i inne osoby.
2.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3.Posiedzeniu przewodniczy prezes lub inny członek Zarządu.
4.Z zebrania Zarządu sporządza się protokół, który jest dostępny dla członków Towarzystwa.
5.Zebrania Zarządu odbywają się i są ważne przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
6.W zebraniu Zarządu powinni brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej.
7.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa.
8.Do zakresu działania Zarządu należy:
a)kierowanie działalnością Towarzystwa,
b)reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów,
c)sporządzanie rocznych planów pracy,
d)gospodarowanie budżetem Towarzystwa,
e)administracja majątkiem Towarzystwa,
f)przyjmowanie i skreślanie członków,
g)prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych, wspierających i honorowych oraz egzekwowanie składek członkowskich,
h)ustalanie wysokości składek członkowskich,
i)podejmowanie decyzji o umorzeniu nieopłaconych składek członkowskich wobec członków Towarzystwa, którzy wykazują się szczególnym zaangażowaniem na rzecz Towarzystwa lub których sytuacja materialna uzasadnia zwolnienie z obowiązku opłacania składek,
j)zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
k)współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami dla realizacji statutowych celów ,
l)prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Towarzystwa, jak również dokumentacji finansowej i księgowej i udostępnianie jej członkom Komisji Rewizyjnej i innych organów kontrolnych,
m)proponowanie nadania wyróżnień osobom, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom za pomoc w realizacji statutowych celów Towarzystwa i przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnego Zebrania,
n)zawieranie umów lub udzielanie upoważnienia do ich zawarcia,
o)udzielanie pełnomocnictw do działania z imieniu Towarzystwa,
p)rozpatrywanie na bieżąco wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej.
9.Działanie Zarządu i jego decyzje są jawne, a wszelkie dokumenty działania Towarzystwa są na bieżąco dostępne dla członków Komisji Rewizyjnej.

§ 13
Podpisywanie pism i dokumentów, zaciąganie zobowiązań

1.Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciąganiu zobowiązań majątkowych, zawierania umów i
udzielania pełnomocnictw w imieniu Towarzystwa upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2.Dokumenty finansowe są ewidencjonowane na bieżąco i muszą być opisane pod względem celowości wydatków.

§ 14
Komisja Rewizyjna

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
2.Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
3.Członek Komisji Rewizyjnej:
a)nie może być członkiem Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b)nie może być pracownikiem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu,
c)nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d)może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 15
Zasady działania i kompetencje Komisji Rewizyjnej

1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)przeprowadzanie kontroli działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej, pod względem celowości, rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej,
b)żądanie od Zarządu wyjaśnień oraz występowanie z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień w ramach obowiązujących przepisów statutu,
c)żądanie zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d)składanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu,
e)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków
f)złożenie do Walnego Zebrania wniosku o odwołanie członka Zarządu, narusza on w sposób zasadniczy postanowienia statutu Towarzystwa.
2.W zakresie czynności kontrolnych  i nadzorczych Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi.
3.Komisja Rewizyjna ma prawo dokonywać kontroli zawsze kiedy uzna za stosowne, a obowiązkowo raz do roku, przed terminem Walnego Zebrania.
4.Ze swych czynności Komisja sporządza protokół zakończony wnioskami, podpisany przez wszystkich członków, który przedstawia Zarządowi.
5.Członkowie Komisji Rewizyjnej biorą udział w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.

§ 16
Majątek Towarzystwa

1.Majątek Towarzystwa stanowią:
a)nieruchomości,
b)ruchomości,
c)fundusze,
d)wartości materialne i prawne.
2.Środki finansowe na realizację działań statutowych Towarzystwo uzyskuje z:
a)składek członkowskich,
b)darowizn, spadków i zapisów,
c)ofiarności publicznej, w tym ze zbiórek publicznych,
d)dotacji rządowych i samorządowych,
e)własnej działalności i majątku własnego,
f)innych wpływów.
3.Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.

§ 17

Zabrania się:
a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b)przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 18
Postanowienia końcowe

1.Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach lub na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
2.W razie rozwiązania się Towarzystwa na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Towarzystwa są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie nie postanowi inaczej.
3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
4.Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania.
5.Do Sądu Rejestrowego przesyła się wszystkie uchwały Walnego Zebrania dotyczące informacji, które są uwidocznione w
Krajowym Rejestrze Sądowym.
6.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Kędzierzyn-Koźle, 30 lipca 2014 r.

Współpracują z nami